Aktuality

Informace a prosba k rozlučkovému večírku

Vážení rodiče, dne 14. 6. 2018 končí vyučování v 11. 40 hod. Prosím, kdo by mohl pomoci v den konání s výzdobou sálu ve Svornosti ( jako překvapení pro děti) v rozmezí od 13 do 15. 30 hod., napište mi na email. Moc Vám děkuji. Těšíme se na Vás! Ilona Bradáčová
Celý článek

Pro uchazeče na gymnázium

Vážení rodiče, vkládám zajímavý odkaz, který by dětem mohl pomoci při přijímacím řízení: https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prislovi
Celý článek

Pro zájemce na gymnázium

Vážený pane řediteli / Vážená paní ředitelko, rádi bychom Vás i Vaše žáky pozvali na Den otevřených dveří Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250, který se uskuteční v Horních Počernicích ulice Chodovická 2250, a na detašovaném pracovišti na Černém Mostě ulice Vybíralova 964, a to ve středy 6....
Celý článek

Den otevřených dveří na gymnáziu

Anglické gymnázium – Den otevřených dveří 22. 11. 2017   Hezký den, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Den otevřených dveří v Anglickém gymnáziu 22.11. od 13 hod.   Rodiče a potenciální studenty po škole provedou naši studenti a umožní jim nahlédnout do tříd, kde bude probíhat...
Celý článek

Vánoční prodejní výstava

Vážení rodiče, dne 2. 12. 2017 proběhne od 14 do 17 hod. ve škole (v budově 2. st. ) VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA. Děti budou rozděleny do tří skupin. Prosím, aby:  a) 1. skupina přišla v 13. 30 hod ( budou pomáhat s přípravou)  b)děti přišly v hezkém oblečení. 1. skup.:   13. 30-...
Celý článek

Změna v rozvrhu

Vážení rodiče, jak Vás děti asi informovaly, v rozvrhu nastala menší změna, důvody sdělím na třídní schůzce. Tato změna bude na zkoušku, pokud se osvědčí, zůstane do konce školního roku.   Děkuji za pochopení. I.B.
Celý článek

Fotky z 5. třídy

Slavnostní rozlučka

červen 2018


Celé album

 

 

Vánoční minialbum

prosinec 2017


Celé album

Škola v přírodě Kolínská bouda

září 2017


Celé album

Návštěva Hradu (a "Mekáče")

leden 2018


Celé album

Vánoce na Stránově

prosinec 2017


Celé album

Vánoční minialbum

prosinec 2017


Celé album

Škola v přírodě Kolínská bouda

září 2017


Celé album

 

Kontaktujte nás

Praha - DOLNÍ POČERNICE

Tipy pro volný čas

Učivo                                     5. t ř í d a

ČERVEN

ČESKÝ JAZYK:

Shoda přísudku s podmětem. Souvětí. Řeč přímá a nepřímá.

Opakování, závěrečná písemná práce.

str. 124- dokončení učebnice.

PS- dokončení

MATEMATIKA:

Dokončení uč.- 3. díl. Opakování, závěrečná písemná práce.

PS- dokončení.

VLASTIVĚDA:

11.- Češi a Němci. 12.- Směřujeme k samostatnosti. 13.- Tváč Československé republiky. 14. Válečná a poválečná léta. 15. Od totalitní moci k demokracii.

Opakování.  Testy.

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A TECHNIKA.

Elekrický obvod. Výroba skla, papíru, plastů, tisk. Přenos zvuku a obrazu.

Dokončení učebnice.

 

 

 

 

 

 

16.- 20.

ČESKÝ JAZYK:

Určování základních větných členů. Podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný.

Časování sloves.

Tvary oznamovacího způsobu. Budoucí čas.

str. 94- 97

PS. str. 44- 46

MATEMATIKA:

Aplikační úlohy. Historie v číslech. Opakování a procvičování.

Str. 24- 28

PS str. 14, 15

VLASTIVĚDA:

6. MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE

Parní stroj a továrny. Čeští vynálezci. Nová odvětví.

Str. 22- 24

Test.

 

 

MATEMATIKA:

Obsah obdélníku, čtverce. Převody jednotek obsahu.

str. 21- 23

  PS str. 11- 13

VLASTIVĚDA:

4. SVĚTLO ROZUMU. 2. polovina 18. století

Osvícenství. Vláda Marie Terezie, Josefa II.

5. ŽIVOT NA VESNICI. 18. stol.

Venkovské zvyky, práce na poli.

Do str. 21

PŘÍRODOVĚDA

Proč se střídá den a noc. Střídání ročních období.

Výpravy do vesmíru.

Do str. 28

 

BŘEZEN

26.- 28. 3.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičování: druhy zájmen, vyhledávání ve větách, skloňování osobních zájmen

PS 2. díl- 33- 39b

MATEMATIKA:

Desetinná čísla, porovnávání

3. díl do str. 20

  PS str. do str. 9

VLASTIVĚDA:

OPAKOVÁNÍ- život po třicetileté válca, Jan Hus, stavební slohy, život poddaných, ve městě

PŘÍRODOVĚDA

Naučné pořady- sluneční soustava, vesmír, Slunce.

 

19.- 23. 3.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičování: koncovky přídavných a podstatných jmen všech vzorů. Druhy zájmen, pravopis.

Skloňování osobních zájmen já, ty, my, vy, se. Tvary zájmen my, vy.

Str. 80- 86

PS 2. díl-  34- 38

MATEMATIKA:

Procvičování- výpočet zlomku z čísla.

Smíšená čísla, nestandardní úlohy.

Desetinné zlomky a desetinná čísla.

3. díl do str. 18

  PS str. do str. 8

VLASTIVĚDA:

3. VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH. J. A. KOMENSKÝ. OPAKOVÁNÍ Č. 1- ŽIVOT PO TŘICETILETÉ VÁLCE

Do str. 16

PŘÍRODOVĚDA

Slunce. Sluneční soustava. Pozorujeme Měsíc.

Do str. 19

 

12.- 16. 3.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičování: koncovky přídavných a podstatných jmen všech vzorů. Mluvnické kategorie u podst. jmen.

Zájmena- druhy

Str. 77, 78

PS 2. díl-  dokončení str. 9, 10, 19, 33

  MATEMATIKA:

Opakování: jednotky délek, hmotnosti, času a objemu, římské číslice.

Přirozená čísla a nula.

Zlomky. Výpočet zlomku z čísla.

3. díl str. 5- 12

  PS str. 1- 4

VLASTIVĚDA:

1. DOBA POBĚLOHORSKÁ. Bitva na Bílé hoře. Život na zámku, poddaných, ve městě.

2. ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ. Baroko- stavitelství, hudba, procesí a poutě.

Str. 9- 13

PŘÍRODOVĚDA

Gravitační pole Země. Umělé družice. Měsíc- přirozená družice Země.

Str. 10- 14

 

 

5.- 9. 3.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičování: koncovky všech vzorů.

Přídavná jména. Pravopis, řada tvarů přídavných jmen. Změny souhlásek před koncovkou -í. Změny v zakončení. Skloňování přídavných jmen měkkých.

Str. 72- 76

PS 2. díl- str. 8, 9, str. 17- 19

MATEMATIKA:

Opakování     +  -  :   x   do milionu, písemné dělení se zbytkem, převody jednotek.

G- Pravidelný šestiúhelník. Konstrukce pravidelného šestiúhelníku.

Str. 35- 36, PS str. 23

VLASTIVĚDA:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Opakování učiva 4. ročníku.

Vláda Lucemburků, Karel IV.. Husitské války. Život ve středověku. Husitský král Jiří z Poděbrad, vláda Jagellonců.

Nástup Habsburků na český trůn.

Str. 6- 8.

PŘÍRODOVĚDA

2. díl. ZEMĚ VE VESMÍRU.

Poznáváme magnetickou sílu. Póly magnetu.

Str. 3- 6

 

26. 2.- 2. 3.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičování: koncovky všech vzorů. Koncovky příčestí.

Přídavná jména. Pravopis, přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, místní jména. Skloňování přídavných jmen tvrdých.

Str. 67- 71.

PS 2. díl- str.5- 7, 15- 17

MATEMATIKA:

Aplikační úlohy. Opakování- aritmetický průměr, výhodné počítání.

Kružnice a kruh.

Str. 31-  33

PS 20- 22

VLASTIVĚDA:

2. díl  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Seznámení s učebnicí, opakování učiva 4. ročníku.

České země v pravěku. Příchod Slovanů. Velkomoravská říše.Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat. Rozkvět Českého království, vláda přemyslovských králů.

Str. 5, 6

PŘÍRODOVĚDA

2. díl. ZEMĚ VE VESMÍRU.

Jak vypadá Země. Gravitační síla.

Str. 7- 9

 

 

 

19.- 23. 2

ČESKÝ JAZYK:

Pravopis koncovek, určování vzorů.

Skloňování popdstatných jmen ve všech rodech.

Do str. 66

Opakování- slova s předponou a předložkou, i, í/ y, ý, slovní druhy.

PS 2. díl- str.3- 5

DÚ do 28. 2. VYMYSLI PŘÍBĚH:

1) ze života pravěkého lovce nebo 2) pobyt na pustém ostrově, 3) výlet do minulosti, 4) pověst o některém zajímavém místě naší vlasti

MATEMATIKA:

Roznásobení závorky. Další vlastnosti +  - x  :   Některé jednotky objemu. Procvičování převodů jednotek.

Str. 26- 31

VLASTIVĚDA:

Práce s mapou, vyhledávání památek, řek, měst....

PŘÍRODOVĚDA

Opakování.Lidské tělo- nervová soustava, smyslová ústrojí.

Test.

 

 

 

Do 9. 2.

ČESKÝ JAZYK:

Určování vzorů ve všech rodech. Doplňování i, í/ y, ý podle vzorů

-pracovní listy

MATEMATIKA:

Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Sčítání a násobení je asociativní, převody jednotek, zaokrouhlování- procvičování, opakování.

Pracovní listy, PS.- do str.19

VLASTIVĚDA:

Práce s mapou, vyhledávání míst, určování krajů, světových stran

PŘÍRODOVĚDA

Opakování. Co už umíme- lidské tělo

 

 

 

 

DO KONCE LEDNA

ČESKÝ JAZYK:

opakování, procvičování: pravopis i, í/y, ý- předložky, předpony- s, se, z, ze, vz- je, ě- bě, bje, pě, vě, vje-  slovní druhy. ¨

Určování vzorů, mluvnických kategorií a skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského.

Do str. 62

PS.-dokončení 1. dílu

MATEMATIKA:

Opakování: v oboru přes milion    +    -   :    .

Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Vlastnosti operací sčítání a násobení. Roznásobení závorky. Další vlastnosti sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Do str. 27

PS.- do str.18

VLASTIVĚDA:

Sousední státy ČR.

Evropa- jeden ze světadílů.

Do str. 59

PŘÍRODOVĚDA

Dokončení 1. dílu- ŽIVOT NA ZEMI.

 

 

 

 

 

DO KONCE PROSINCE

ČESKÝ JAZYK:

slova s příponami: - ný,- ní, - ský, - ští.

Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov.

Do str. 39

PS.-13,14, 17, 18, 25, 26, 32.

 

 

 

 

30. 10.- 3. 11.

ČESKÝ JAZYK:

STAVBA SLOVA. SOUHLÁSKOVÉ SKUPINY NA STYKU PŘEDPONY NEBO PŘÍPONY A KOŘENE SLOVA

od-, nad, pod-, před-

bez-, roz-

str. 22- 28

PS.-do str.  14

MATEMATIKA:

V oboru přes milion- počítání, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání

str. 19- 21

PS.- 16- 19

ŘÍJEN:

16.- 20.

ČESKÝ JAZYK:

Sloh- co je pro mne v životě důležité.

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS.

Slova příbuzná. Slova se společnou částí, kořen slov.

 str. - 20- 22

PS.-do str.  10, 11.

MATEMATIKA:

V oboru přes milion- počítání, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání

str. 19- 21

PS.- 16- 19

VLASTIVĚDA:

Jihočeský kraj. Plzeňský kraj.

Str. 10- 13

PŘÍRODOVĚDA

Opakování- podnebné pásy. Oceány.

str. 21, 22

 

 

9.- 13.

ČESKÝ JAZYK:

Slovesné tvary, určování mluvnických kategorií u sloves, časování sloves, spisovné vyjadřování, základní skladební dvojice. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený. Doplnování i, y v koncovkách příčestí.

 str. - 16- 19

PS.-do str.  9b.

MATEMATIKA:

Dělení se zbytkem. Písemné dělení.

str. 16- 18

PS.- do str. 15

VLASTIVĚDA:

Legendy staré Prahy.

PŘÍRODOVĚDA

Mírný, polární pás: severní- Arktida, jižní- Antarktida.

str. 17- 20

 

 

2.- 6.

ČESKÝ JAZYK:

Význam slov, slovní druhy, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, zájmena, seřazování slov podle abecedy, určování vět jednoduchých a souvětí, podmětu a přísudku

 str. - 14- 16

PS.- str. 8, 9 a, b.

MATEMATIKA:

Násobení a dělení, roznásobemí součtu a rozdílu, písemné sčítání, odčítání, pamětné násobení 10- 10 000, sestupné a vzestupné seřazování

čísel do milionu. Písemné násobení

str. 12- 15

PS.- do str. 11

VLASTIVĚDA:

Kraje naší vlasti. Hl. m. Praha.

str. 38-42

Do 11. 10. výpisky- HL. M. PRAHA, zajímavost, legenda...

PŘÍRODOVĚDA

Opakování. Subtropický pás.

str. 16, 17

 

9.- 13. 10.

ČESKÝ JAZYK:

Význam slov, slovní druhy, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, zájmena, seřazování slov podle abecedy, určování vět jednoduchých a souvětí, podmětu a přísudku

 str. - 14- 16

PS.- str. 8, 9 a, b.

MATEMATIKA:

Násobení a dělení, roznásobemí součtu a rozdílu, písemné sčítání, odčítání, pamětné násobení 10- 10 000, sestupné a vzestupné seřazování

čísel do milionu. Písemné násobení

str. 12- 15

PS.- do str. 11

VLASTIVĚDA:

Kraje naší vlasti. Hl. m. Praha.

str. 38-42

Do 11. 10. výpisky- HL. M. PRAHA, zajímavost, legenda...

PŘÍRODOVĚDA

Opakování. Subtropický pás.

str. 16, 17

 

 

 

25.- 27. 9.

ČESKÝ JAZYK:

  opakování- význam slov, vyhledávání vlastních slov, slova opačného a stejného významu, příbuzná slova- určování kořenu slov, předpon. a příponových částí, párové souhlásky, slovní druhy, doplňování y, ý/ i, í.

Skloňování podstatných jmen, určování mluvnických kategorií- rod, číslo, pád a vzor

 str. 9- 14

PS.- str. 2- 6

MATEMATIKA:

opakování- porovnávání, zaokrouhlování čísel, pamětné a písemné sčítání a odčítání do milionu, závorky, pořadí početních operací, nestandardní úlohy

str. 6- 11

PS.- do str. 9

VLASTIVĚDA:

Kraje naší vlasti. Středočeský kraj, Hl. m. Praha

str. 6- 9

PŘÍRODOVĚDA

Tropický pás- typy krajiny, živočichové, rostlinstvo v daném pásu- výpisky do sešitu do 3. 10.

str. 11- 15

Děti by měly umět  již probírané učivo- podnebné pásy, postavení Země ve sluneční soustavě, počasí a podnebí-

str. 5- 10